+90 212 987 65 43

Sosyal Medyada Biz}

TÜYEV VAKFI DUYURU PANOSU
YAPILAN VE YAPILACAK OLAN DUYURULAR
TÜMÜNÜ GÖR

HAKKIMIZDA

Vakıf Senedi VAKFIN ADI:
Madde 1. 

Vakfın adı “TÜRKİYE YAŞLI BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERI VAKFI  (TÜYEV )  SENEDİ
dır. Vakfın kısaltılmış adı TÜYEV’dir. Vakıf her türlü işlemlerinde kısaltılmış adını kullanabilir. Vakıf, işbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2.  

Vakfın merkezi Ankara’da olup, adresi: “8. Cadde, No: 213-1 Emek 06510 Ankara”dır. Merkezin adresi bu adresten başka bir yere nakledilebilir. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı  ile yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik  açabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3

Vakfın amacı, demokratik bir perspektifle gündelik yaşamla bilgi arasındaki köprü kurarak sağlık ve eğitim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, toplum yaşamının başta sağlık ve eğitim olmak üzere her alanına ilişkin bilgi, düşünce ve projeler üretmek, üretenleri desteklemek, bilim adamı ve nitelikli işgücü yetiştirmek, dolayısıyla toplumun eğitim, sağlık, bilim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunmak, insan hakları, demokrasi ve sivil toplumun gelişmesine hizmet etmek, sorun ve çatışma çözümü konularında bilinç oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır. 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ ÇALIŞMALAR:
Madde 4. 

Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1.    Modern tıbbın her türlü imkanından yararlanarak genç ve yaşlı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak üzere çağdaş yöntemlerle bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapar, yapılmasına katkıda bulunur. Poliklinik kontrollerinin yanı sıra gerektiğinde yatarak tedavi görmesi gereken hastaların tedavilerinin yapılmasını sağlar, oluşan kronik komplikasyonlara bağlı sakatlıkların rehabilitasyonunu sağlar ve bu hususlarda eğitimler verir.

2.    Hastaların poliklinik takiplerinin ve yatak tedavisinin sağlanabileceği hastane, poliklinik, dispanser ve laboratuar gibi sağlık kurumları ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılabileceği tesisler kurar, satın alır, inşa eder, kurulmuş olanlara katkıda bulunur ve bunlarla işbirliği yapar, gerekli malzeme ve insan gücünü sağlar, eğitir, yetiştirir ve geliştirir, bu konularda hizmet veren kuruluşları destekler.

3.    Dahiliye ve Geriatri konularında klinik çalışmalar ve diğer aktivitelerin uygulanmasında Türkiye ve dünyada bu konularda faaliyet gösteren hastanelerin Dahiliye ve Geriatri anabilim ve yan dalları  ile işbirliği yapar. 

4.    Halk sağlığını düzenleyici, geliştirici araştırmalar yapar ve yaptırır. Sağlıkla ilgili alanlarda yurt içinde ve yurt dışında mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden destekler, burs verir, eğitim amacıyla sağlıkla ilgili yurt içi ve yurt dışı, süreli ve süresiz yayınlar yapar. Afete uğramış insanlara barınma, beslenme, tedavi gibi konularda yardımcı olur, giderlerine katkıda bulunur, aynı amaç doğrultusunda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.

5.    Ülkemizde çağdaş düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma yapılmasına destek olur. Özel anaokulu, ilköğretim, lise ve meslek yüksekokulu, yüksekokul, üniversite gibi yükseköğretim kurumları ve dengi okullar, eğitim kurumları kurar ve işletir. Mezun olan öğrencilere iş bulmalarında yardımcı olacak çalışmalar yapar. Başarılı ve/veya ihtiyacı olan öğrencilere burslar, ödüller, mansiyonlar verir. Her düzey ve nitelikteki okullarda okuyan öğrenciler için eğitim programlarına uygun şekilde dershaneler açar, kurslar tertip eder, etüt ve eğitim merkezleri, kültür, sanat ve spor merkezleri açar.

6.    Araştırma-uygulama ve dokümantasyon-yayın merkezleri, kütüphaneler, müzeler, teknoparklar, sosyal tesisler, hazırlık ve dil okulları, beceri kazandırma ve her türlü sertifika programlarını uygulama birimleri kurar, işletir ve yaşatır, eğitim programlarını hazırlar ve eğitim – öğretim kadrolarını yetiştirir. Uluslararası düzeyde her türlü araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirir, yayınlar yapar, seminer ve toplantılar  tertipler, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal eğitim projelerini, öğretim üyelerinin ihtisas çalışmalarını destekler. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlara, faaliyet alanlarında hizmet sunar. Araştırma, uygulama ve diğer etkinliklerden elde ettiği sonuçları yayımlar ve araştırmacıların yararlanmalarına sunmak üzere her türlü yurt içi ve dışı yayınları ihtiva eden arşiv oluşturur. 

7.    Kurulacak okullar ve diğer tesisler için gerekli olan bina, arsa ve arazileri iktisap, intifa, irtifak, tahsis, bağış ve benzeri yollarla edinir, ayrıca binaları bizzat inşa veya restore eder ya da ettirir, iç donanımını, teşrifatını yapar, yaptırır, akademik ve diğer idari personelini temin eder; bunların temin ve idamesinde şartlı şartsız bağışlarla vakfa veya kurumlarına destek olan, ayni, nakdi değerlerini, hizmetlerini, telif haklarını, menkul ve gayrimenkullarını vakfa veya kurumlarına tahsis ve devir eden kişi ve kurumların adına; vakıf bünyesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıklı, karşılıksız burslar verir, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, vakfa katkılarının önemine göre bağışçıların adlarına yıllık ödüllü bilimsel, kültürel, sanatsal yarışmalar düzenler, vakıf eğitim kurumlarında çalışan akademik personelin bilimsel çalışmalarını, AR-GE faaliyetlerini destekler, gerektiğinde kurulacak okul, tesis, enstitü, kampus ve benzeri yerler ile bunların içinde yer alan ünite, derslik, sınıf, laboratuar, spor salonu, teknopark, park, bahçe, sera, tabela, botanik ve benzeri birimlere bağışçıların ve eğitime büyük katkıları olmuş kişi ve kurumların isimlerini koyar, verir.

8.    öğrenci ve öğretim üyelerini, görevlilerini barındırmak üzere kampuslar kurar, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurtlar, pansiyonlar, sosyal tesisler, dinlenme kampları ve spor tesisleri ile müzik ve eğlence yerleri kurar, işletir.

9.    Amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinden ve yurt dışından kişi ve kurumlarla işbirliği yapar, ortak projelere girer, katılır, kamu kurum ve kuruluşları hariç yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışlar alır. Yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar veya gruplar ve (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler vb.) uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yapar, etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere katılır.

10.    İnsan hakları, demokrasi ve sivil toplum konularında ve dezavantajlı gruplar lehinde savunuculuk yapar, bu amaçla uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirir.

11.    Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek ve kurulacak eğitim kurumlarını desteklemek amacıyla  güzel sanatlar, kültür, basın – yayın, sağlık ve spor tesisleri, ticari ve iktisadi işletmeler kurar, işletir, ortak girişimlerde bulunur. Toplumun sağlıklı olarak tatil ve dinlenme faaliyeti yapabilmesi için yurt içi ve yurtdışında özel eğitim, rehabilitasyon ve turizm işletmeleri, huzurevleri, bakımevleri kurar, uygun şartlarla bunları işletir, gıda sektöründe insanların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için organik ve organik olmayan tarım ürünleri üretimini destekler, gerektiğinde bizzat üretir, dağıtımını üstlenir.

12.    Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, CD ve DVD,  film, dergi, gazete, kata¬log ve kitap ile ileride ortaya çıkabilecek yeni iletişim ortamlarını kullanarak ya¬yın¬lar yapar; milli ve manevi değerlerimizi, Atatürk ilke ve inkılâplarını öğretmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında sergiler, kurslar, seminerler, konferanslar, bi-limsel toplantılar, kongre, konfe¬rans, panel, sem¬pozyum, açık oturum, forum, fuar, yaz kampları, yaz okulları, şenlik¬ler, konserler, kültür, sanat, bilim ve spor yarışmaları ve gezileri düzenler. Vakfın amaçları doğrultusunda tanıtım ve gelir sağlamak üzere İnternet siteleri kurar, işletir. 

13.    Toplumsal ciniyet eşitliğinin gerçekleşmesine ilişkin yasal ve kurumsal altyapı oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

14.    Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikaların üretilmesi sürecine destek vermek ,

15.    Kadın ve Erkek eşitliğine ilişkin ülke gündeminde bulunan konurla ilişkin bilimsel çalışmalar yaparak kamuoyu oluşturmak,

16.    Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasına yönelik, seminer,panel,toplantı,kongre, farkındalık eğitimleri vb. düzenlemek,

17.    Kadınların içinde bulundukları koşullar,sosyal ve ekonomik konumu , yaşı ,sorunları,ihtiyaçları ve beklentileri üzerine araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

18.    Yerel düzeyde kadınlar arasında sosyal ve ekonomiök dayanışma ağları oluşturmak,

19.    Toplum kuruluşları ve platformlar arasında işbirliği ve dayanışma ağları oluşturmak,

20.    Kadına   karşı her türlü ayrımcılığı,şiddeti ve kadınların hane,topluluk ve toplum düzeyinde istismarını ortadan kaldırmaya yönelik izleme ve savunu faaliyetlerinde bulunmak,

21.    Kadınların politik süreçlerde temsilini artırmaya yönelik çalışmalarda  bulunmak,

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5. 
Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve 5072 sayılı Yasa gereğince kamu kurum ve kuruluşları hariç tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımını sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ve kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahi her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç para almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini, yasalar ve diğer mevzuat hükümlerince yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKIF ORGANLARI:
Madde 7.

Vakfın organları şunlardır:
a) Vakıf Mütevellisi
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ:
Madde 8.

Vakıf Mütevellisi, kaydı hayat sartıyla Dr. Mehmet Engin DOĞAN’dır. Mütevelli, ölüm, kendi rızası veya herhangi bir nedenle görevi bırakması hallerinde, kendisinden sonra görevi üstlenmek üzere halefini tayin edebilir. Vakfın insan hayatına baglı olmaksızın yasayabilmesini temin bakımından halefler de kendisinden sonra yerini almasını istedikleri kişiyi halef  tayin etme hakkına sahiptirler. Ancak halef tayin edilecek kisilerin vakfın gayelerini benimseyen, vakfa

MÜTEVELLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9.
Vakıf Mütevellisi vakfın en yetkili ve en üst karar organıdır. Vakıf Mütevellisinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını incelemek, değerlendirmek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri hariç Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
h) Yönetim Kurulunun kararlarını değerlendirmek, gerekli gördüğünde iptal etmek.

YÖNETİM KURULU:
Madde 10.

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli tarafından üç yıllığına seçilecek dokuz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı kaydı hayat şartıyla Dr. Mehmet Engin Dogan’dır. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan vekili, genel sekreter ve sayman üye seçilerek görev taksimi yapılır. 
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri asıl üyenin kalan süresini tamamlamak üzere göreve çagrılır. 
Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki (2) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı dört üye olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 11.
Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;
Vakıf senedinde yazılı amaçlar dogrultusunda ve mütevelli tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini saglar. Bu baglamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevellinin onayına sunar.
a) Vakıf malvarlıgının degerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalısmaları yapar.
b) Vakıf tüzel kisiligi adına gerçek ve tüzel kisilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
c) Gereği halinde görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa Genel Müdür, Genel Koordinatör ve müdür atayabilir, benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
d) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
f) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenmesini, mütevellinin onayından sonra ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını saglar.
g) Mütevellinin onaylayıp kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
h) Mütevelliye döneme ait vakıf faaliyet raporunu sunar.
i) Vakfa önemli hizmetleri geçen kisileri ödüllendirmek için mütevelliye teklifte bulunur.
j) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 12.
Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi, mütevellidir. Mütevelli, vakfı münferiden temsil ve ilzam eder. Mütevelli, vakıf senedinden doğan yetki ve görevlerinin tamamını veya dilediği kadarını, genel olarak veya belli hal ve konularda belirleyecegi esaslar ve süreler dâhilinde, Yönetim Kurulu’na devir edebilir. Ayrıca Mütevelli, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını veya baska kisi veya kurumları, temsilci veya temsilcilikleri, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim, tasdik, devir etmeye, almaya ve vermeye ve/veya imzalamaya yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 13.
Denetim Kurulu, vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere mütevelli tarafından üç yıllıgına seçilecek üç asıl ve bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye asıl üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere göreve çagrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
Vakıf hesapları gerek duyulan hallerde serbest muhasebeci mali müsavirler ve/veya yeminli mali müşavirler, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenip tasdik edilebilir. Denetim Kurulu raporları mütevellinin onayından sonra kesinleşir.

HUZUR HAKKI:
Madde 14.
Kamu görevlisi olan üyeler hariç olmak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 15.
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak harcanmak üzere özel sektörden, kamu kurumları hariç tüzel ve gerçek kişilerden alınan bağışlarla, edinilecek ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul, gayri-maddi haklar, beratlar, serefiyeler, imtiyazlar, markalar, isim hakları, hizmet, telif hakları ve benzeri mallar, koşullu ya da koşulsuz bilcümle bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler, miraslar, terekeler veya bunların dısında kalan akit ve feraglar yoluyla elde edilecek gelirler ve yardımlar.
b) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diger varlık ve haklarının degerlendirilmesi ile saglanacak gelirler ile vakfın amacına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler. Ayrıca vakıf tarafından düzenlenecek yemek, kermes, seminer, sempozyum, balo, konser, defile ve gezi v.b. sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilecek gelirler.
c) Vakıfça yapılacak hizmet, egitim çalısmaları ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde ve her türlü kişi, kurum ve kuruluşlardan edinilen ve/veya bunlarla yapılacak her türlü projelerden ve toplantılardan saglanacak fonlar ve gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 16.
a) 4962 Sayılı Kanunun 20. maddesi hükmü uyarınca vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi dogrultusunda tahsis ve sarf olunur. Bundan dolayı Vakıf, çalışma dönemi içinde elde ettigi brüt gelirlerin ancak üçte birini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlıgını artıracak yatırımlara harcayabilir.
b) Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken, amaç ve hizmet konularına tahsis edilen miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Ancak yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve vakıf mal varlıgını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü de “nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi” yönünde vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis ve sarf olunabilir.
c) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak, devletin kamu hizmet yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi eğitim, saglık, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına harcanacaktır.
d) Vakıf, yıllık gelirinin en az üçte ikisini elde ettiği yıl içerisinde yukarıda belirtilen amaçlarına harcayacak olmakla birlikte, elde edildiği yıl içinde amaçlara harcanması gerektiği halde Vakıf yönetiminin iradesi dısında harcanamayan gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ve vakıf malvarlıgını artırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde vakıf amaçlarına harcanır.
Ancak sözü edilen gelir fazlaları, vakıf resmi senedinde yazılı egitim, saglık, bilimsel arastırma ve gelistirme amaçlarının gerçeklestirilmesine yönelik yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabilir. Bunun için vakıf, yatırıma iliskin yönetim kurulu kararıyla yatırım projesinin ana hatlarını (maliyet, finansman kaynagı, gerçeklestirme süresi vb.) içeren bir yazı ile ilgili Bakanlığa başvurarak izin alır. Bu suretle finansman fonu olusturulması için izin alınan yatırımın verilen sürede tamamlanamaması halinde gecikme gerekçeleri ilgili Bakanlıkça uygun görülürse, finansman fonu süresi iki yıl daha uzatılabilir.
e) Vakfın amaçları arasında yazılı bir hizmetin gerçekleştirilmesi şartıyla yapılan bagısların, hizmetin gerçeklestirildigi yıllarda harcanması öngörülen kısmının o yılın gelirleri arasında gösterilmesi gerekir.
f) Vakfın malvarlıgına eklenmesi ve gelirlerinin vakfın amaçları içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması şartıyla yapılan bağışlarda, ana para vakfın mal varlıgı sayılacak, ancak bu paranın getireceği gelir, vakfın gelirleri arasına dâhil edilecektir.
g) Muhasebe işlemleri yönünden de şartlı bağışlar vakfın defterlerinde ayrı hesaplarda izlenir. Şartlı bağış para olarak yapılmış ise bu para fon olarak yine ayrı bir hesapta gösterilir.
h) Vakfın iktisadi işletmesinin bulunması halinde vakıfla işletmelerin muhasebe işlemlerinin ayrı defterlerde izlenmesi ve vakfın işlemleriyle iktisadi işletmenin işlemlerinin birbirinden ayrılması gerekir. İktisadi işletmenin dönem sonunda oluşan kârından ödenmesi gereken vergiler ve diger yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net kâr, vakıf bütçesine gelir olarak aktarılır.
i) Vakfa tahsis edilen mal varlığının satışı ya da kamulaştırılmasından elde edilen gelirler yıllık giderlere harcanmayıp, vakfa gelir saglayacak yatırımlara tahsisedilebilir. Ancak bu paraların yatırımlara harcanmadan önceki dönem içinde degerlendirilmesinden elde edilen faizin vakfın yıllık gelirlerine dahil edilmesi zorunludur.
j) Vakıf bilânço esasına göre gerekli defterleri tutar; yıllık çalısma raporları, bütçeleri, bilanço ve gelir tabloları ile diger belgeler her yıl ilgili Bakanlıklara ve kurumlara verilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 17.
Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, mütevellinin belirttiği iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da vakıf mallarının korunması veya amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda veya ileride ilgili yasa ve yönetmelikler ile mevzuatta olabilecek değişikler çerçevesinde meydana gelebilecek kazanımları elde etmek, kayıpları telafi etmek veya zaruri yasal değişiklikleri yerine getirmek üzere vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir. Her halükarda vakıf senedinde yapılacak ilave ve değişiklikler yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisinin alacağı kararla ve mütevellinin onayı ile mümkündür.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 18.
Vakfın amacına ulasmak için yetersizliğe düşmüş ve yetersizliği düzeltilemez hal almıs ve vakfın hayatiyet kazanması sağlanamaz olmuş ise, Yönetim Kurulu’nun önerisi de dikkate alınarak mütevelli tarafından vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu yola gitmeden önce, vakıf mütevellisi vakfın imkânlarının toplanarak malvarlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç değilse kısmen amaçlarını gerçekleştirme olanağı yaratılmasına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Vakıf mütevellisinin vakfın feshine karar alması durumunda tasfiye için mahkemeye başvurur ve mahkemece tasfiye işlemlerine başlanıldığı zaman, yönetim kurulu fesih olmus sayılır ve vakıf mütevellisi veya atayacagı kisi veya kurum, tasfiye memuru/kurulu olarak görev yapar. Mahkemece tasfiye memurunun mütevelli dışından olmasının istenilmesi halinde de mütevelli herhangi bir kişi veya uzmanı mahkemeye önerir.
Vakıf tasfiyesi sonucunda kalan malvarlıgı yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisinin alacagı kararla ve mütevellinin onayı ile tasfiye kararından önce belirlenecek olan vakıf amaçlarına uygun bir Vakfa devredilir.

VAKIF KURUCUSU/MÜTEVELLİSİ:
Madde 19.
 Vakıf kurucusu/mütevellisi kaydı hayat şartıyla T. C. Uyruklu, 70. Sokak, No:17 D: 8 Emek 06510 Ankara adresinde mukim 
Dr. Mehmet Engin DOGAN
’dır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1.
Vakfın ilk üç yıl görev yapacak yönetim ve denetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Dr. Mehmet Engin Dogan
Ergül Dogan
Ergin Dogan
iffet Ercil
Mürüvvet Kurtaran
Ercüment Tekin
Rıfat Mirgül Ünal
Atila KASAL
Necdet Murat Şener
Mustafa Gürsoy
Rahmi Aygün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Nuri Deniz
Mehmet Akkol
Nilgün DORUK
Balia BAYKAL
Necdet Kocatüfek

Denetim Kurulu Asıl Üyeler

Cezmi Güneri
Önder Berk
Kubilay KAHRAMAN

Denetim Kurulu Yedek Üye
Taki Durudogan
Hasan Hüseyin Zorgül
Sayan ERCİL

Geçici Madde 2.
Vakfın tescili için gerekli tüm islemleri yapmak üzere münferiden hareketle İffet Erçil, Av.Hasan Hilmi Yılmazer, Av. Aydın GENCER’ tayin edilmişlerdir.